กิจกรรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา”

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมกับ ก …

กิจกรรม

กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงาน

วันที่ 15-16 ตุลาคม 2559 ลงพื้นที่ ณ ชุมชนปากน้ำปร …