กิจกรรม
กิจกรรม

การประชุม “ระดมสมอง TU-STARTUP 2020”

เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์ทรัพย์สิ …

กิจกรรม

โครงการอบรมการทำปุ๋ยหมัก

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 โครงการคลินิกเทคโ …

กิจกรรม

โครงการการบริการข้อมูลเทคโนโลยี เรื่อง การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 ศูนย์ทรัพย์สินทางปั …

กิจกรรม

โครงการอบรมการเลี้ยงกุ้งสวยงาม

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. โ …

กิจกรรม

โครงการอบรมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 โครงการคลินิกเทคโ …

กิจกรรม

โครงการอบรม เรื่อง “กฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการแสดง”

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญ …

กิจกรรม

โครงการอบรม เรื่อง “การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา”

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา …

กิจกรรม

โครงการอบรม “ร่างคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร”

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา …