กิจกรรม
กิจกรรม

โครงการอบรม เรื่อง “กฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการแสดง”

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญ …

กิจกรรม

โครงการอบรม เรื่อง “การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา”

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา …

กิจกรรม

โครงการอบรม “ร่างคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร”

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา …

กิจกรรม

โครงการอบรม เรื่อง “การสืบค้นสิทธิบัตร เพื่องานวิจัย”

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ศูนย์ทรัพย์สินทาง …

กิจกรรม

โครงการอบรม เรื่อง “ลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องในการแสดง”

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาแ …

กิจกรรม

โครงการอบรม เรื่อง “กฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา”

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาแล …

กิจกรรม

โครงการอบรม เรื่อง “การนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์”

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์ทรัพย์สินทางปั …

กิจกรรม

โครงการอบรม เรื่อง “การร่างคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ด้านเคมี/วิศวกรรม”

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ จัดโครงกา …