กิจกรรม
กิจกรรม

โครงการ TU NEXT Camp

เมื่อวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสต …

กิจกรรม

โครงการ กว่าจะมาเป็นแอพ รุ่น 1 : การพัฒนาซอฟแวร์สำหรับคนไม่เขียนโปรแกรม

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ โดยการสนั …

กิจกรรม

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ โครงการพัฒนาผลิ …

กิจกรรม

โครงการ e-commerce & start up training ภายใต้โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาฯ ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการนัก …

กิจกรรม

โครงการการบริการข้อมูลเทคโนโลยีการจัดการน้ำเสียจากการเกษตรกรรมและน้ำเสียชุมชน

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมกับสำ …

กิจกรรม

โครงการ kickstart with mai ภายใต้โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาฯ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม …